Ngày đăng bài: 18/06/2019 14:03
Lượt xem: 3309
Thư viện tỉnh Điện Biên

Thư viện tỉnh Điện Biên được thành lập năm 1963 trên cơ sở chia tách từ thư viện khu vực khu tự trị Tây Bắc. Hơn 50 năm qua, đến nay thư viện đã sưu tầm, bổ sung và tàng trữ được hơn 100.000 cuốn sách các loại, phục vụ nhiều đối tượng bạn đọc khác nhau trong địa bàn tỉnh.

I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
   1/ Vị trí, chức năng:
          Thư viện tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
          Là đơn vị có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự lãnh đạo quản lý về tổ chức, biên chế, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo sự ủy quyền của Sở và quy định của pháp luật.
    2/ Nhiệm vụ:
          - Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện tỉnh. Trình Giám đốc Sở tổ chức thực hiện sau khi được phép phê duyệt.
          - Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà, hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy thư viện, phục vụ miễn phí tài liệu tại nhà cho người đọc cao tuổi, tàn tật bằng hình thức gửi qua đường bưu điện hoặc thư viện lưu động theo quy định của Pháp lệnh Thư viện.
          - Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên - kinh tế - văn hóa của địa phương và đối tượng phục vụ của thư viện.
           -  Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương.
         - Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu địa phương do Sở chuyển giao, các bản sao khóa luận, luận văn tốt nghiệp của sịnh viên các trường đại học được mở tại địa phương.
           - Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị và bộ phận tài liệu bằng tiếng các dân tộc Thái, H Mông dành cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
          - Tăng cường nguồn thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa thư viện với các thư vện trong nước và nước ngoài bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính.
            -  Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
           - Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương, xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân địa phương.
          - Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin thư mục, thông tin cá chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện.
            - Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động thư viện ở địa phương, tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin-thư viện của hệ thống thư viện công cộng.
          - Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thực hiện, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện, tổ chức luân chuyển sách báo, chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác ở địa phương.
          - Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.
          - Thực hiện báo cáo định kỳ về hoạt động của thư viện với Sở, các ngành theo quy định.
          - Quản lý tổ chức, cán bộ và tài sản theo phân cấp và quy định của Sở và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
II. Nhiệm vụ các phòng chuyên môn:
   1/ Phòng Hành chính - Tổng hợp: Ngoài trách nhiệm thực hiện các chức năng như các phòng chuyên môn, phòng hành chính - tổng hợp thực hiện những nhiệm vụ như sau:
          - Xây dựng dự thảo và tổng hợp trình Ban Giám đốc các chương trình công tác, xây dựng kế hoạch tài chính - kế toán, thống kê, báo cáo, cung ứng vật tư cho hoạt động sự nghiệp và các hoạt động nội bộ của đơn vị, theo dõi đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác sau khi được phê duyệt.
           -  Chuẩn bị nội dung, văn bản và thông báo kết luận các cuộc họp.
          - Tiếp nhận, nhân bản, phát hành các loại công văn, chịu trách nhiệm cuối cùng về thể thức văn bản trước khi trình lãnh đạo ký ban hành.
          - Quản lý con dấu, các loại hồ sơ, tài liệu, tài sản của cơ quan.
          - Đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí để duy trì mọi hoạt động của cơ quan.
          - Tham gia thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu.
          - Theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách.
          - Đại diện phát ngôn, tiếp xúc và thừa lệnh Ban Giám đốc ký một số văn bản hành chính thông thường khi Ban Giám đốc đi vắng và đã được ủy quyền.
          - Cung cấp thông tin hàng ngày, hàng tuần cho ban Giám đốc về các vấn đề đã được giải quyết.
          - Thực hiện nhiệm vụ cấp thẻ bạn đọc, xử lý giải quyết việc đề bù khi bạn đọc làm hư hỏng hoặc làm mất tài liệu của thư viện.
          - Thực hiện các nhiệm vụ thủ quỹ, thủ kho, tạp vụ, bảo vệ.
   2/ Phòng nghiệp vụ:
      a. Tổ nghiệp vụ:
            - Quản lý công tác nghiệp vụ trong toàn bộ hệ thống Thư viện tỉnh Điện Biên.
          - Thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu thư viện theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện.
          - Xây dựng bổ xung vốn tài liệu, chuyển dạng tài liệu, tiếp nhận xuất bản phẩm lưu chiểu, tài liệu địa chí, tài liệu biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư viện với các hình thức khác.
          - Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, quản lý mạng, quản lý, bảo trì máy tính và các trang thiết bị hiện đại khác.
          - Điểm sách, điểm báo hàng tháng.
          - Hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện trên địa bàn.
     b. Tổ phục vụ bạn đọc:
          - Quản lý, bảo vệ và khai thác vốn tài liệu có trong thư viện, cung cấp các dịch vụ, đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu có ttrong hoặc ngoài thư viện thông qua phòng đọc tổng hợp, phòng đọc báo và tạp chí, phòng đọc địa chí, phòng đọc đa phương tiện và phòng mượn.
          - Khảo sát, nghiên cứu nhu cầu của độc giả.
         - Tổ chức kho sách, bảo quản, thanh lọc, phục chế tài liệu hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác trong kho sách.
    c. Tổ xây dựng phong trào cơ sở:
         -  Có nhiệm vụ xây dựng kho sách luân chuyển, tổ chức luân chuyển vốn tài liệu giữa các thư viện, tủ sách trong địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, tham gia xây dựng mạng lưới thư viện, phòng đọc sách cơ sở.
         - Xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, xây dựng thư mục chuyên đề, hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về tài liệu thư viện, tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu thư viện và các hoạt động thông tin, tuyên truyền khác.
III. Vốn tài liệu:
          - Sách: 123.222 bản
IV. Kết quả phục vụ: (Số liệu tính từ 01/01/2016 - > 31/12/2020)
          1. Số thẻ được cấp: 8.029 thẻ
          2. Lượt bạn đọc đến thư viện: 722.409 lượt
          3. Lượt sách, báo luân chuyển: 14.520 lượt