Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Tác phẩm chọn lọc / Chu Thơm [07-12-2022]
Đầu mục:1
Tìm hiểu nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước / Thy Anh Sưu tầm, biên soạn [29-11-2022]
Đầu mục:2
Tìm hiểu nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/06/2008
Một số văn bản chế độ chính sách về thể dục thể thao [21-11-2022]
Đầu mục:2
Một số văn bản pháp luật quy định chế độ chính sách đối với hoạt động thể dục thể thao
Luật an toàn thông tin mạng [15-11-2022]
Đầu mục:1
Nội dung cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật An toàn thông tin mạng được Quốc hội khoá 13 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2015; Nghị định về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng; Nghị định quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng