Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới trong văn kiện đại hội XIII của Đảng / Lê Hữu Nghĩa ch.b. [29-03-2023]
Đầu mục:1
Phân tích những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng như: quan điểm của Đảng trong giải quyết mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay; lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và định hướng xây dựng CNXH ở Việt Nam; nhận thức về các mối quan hệ lớn đã được Đảng xác định từ trước... và định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng
Nhận thức và giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược phát triển đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 : Sách chuyên khảo / Vũ Văn Phúc ch.b. [29-03-2023]Trình bày lý luận, thực tiễn xác định, tổ chức thực hiện các đột phá chiến lược về kinh tế - xã hội và xác định, nhận thức, đề xuất các định hướng giải pháp chủ yếu thực hiện các đột phá chiến lược phát triển đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
Đầu mục:1
Lô gích Pháp trị trong quá trình hiện đại hóa quản lý đất nước : Sách tham khảo / Vương Tĩnh ; Vũ Thị Thìn dịch [29-03-2023]
Đầu mục:1
Cuốn sách tập trung phân tích các vấn đề mấu chốt trong hiện đại hóa quản lý đất nước theo pháp luật, cải cách hệ thống pháp luật của Trung Quốc
Chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cấu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyên Bích Thảo ch.b. [29-03-2023]Nghiên cứu lý luận về chính sách pháp luật tố tụng dân sự, những yêu cầu đặt ra đối với chính sách pháp luật tố tụng dân sự ở Việt Nam, kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về xây dựng chính sách pháp luật tố tụng dân sự, thực trạng chính sách pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam và đề xuất mô hình lý luận về chính sách pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Đầu mục:1
Tranh chấp biển đông pháp lý và thực tiễn / Trần Công Trục ch.b. [28-03-2023]
Đầu mục:1
Cuốn sách đưa ra những thông tin pháp lý về tranh chấp trên Biển Đông góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia
Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số - thách thức và cơ hội : Sách tham khảo / Fatima Roumate ; Đinh Trọng Minh dịch [28-03-2023]Phân tích tác động qua lại giữa ngoại giao và AI, đồng thời phân tích các vấn đề ngoại giao hiện nay như chủ quyền dữ liệu, an ninh mạng, ngoại giao số, ngoại giao thông qua Twitter và việc sử dụng các công cụ Internet để thực hành ngoại giao
Đầu mục:1
Tài liệu hỏi - đáp về các nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa X [28-03-2023]
Đầu mục:1
Trình bày nội dung nghị quyết hội nghị trung ương 6, khoá 10 dưới dạng hỏi đáp về xây dựng giai cấp công dân trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức, chất lượng đảng viên, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Chuẩn bị thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng / Nguyễn Phú Trọng [28-03-2023]Gồm một số bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Giới thiệu một số văn bản của Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đầu mục:1
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII [28-03-2023]
Đầu mục:1
Nội dung cuốn sách gồm các Văn kiện Chính trị được trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam