Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Chế độ kế toán doanh nghiệp. : = Hệ thống kế toán Việt Nam. Quyển 1, Hệ thống tài khoản kế toản [12-11-2019]
Đầu mục:1
Bao gồm các văn bản pháp luật về hệ thống tài khoản kế toán được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính và sửa đổi, bổ sung theo các Thông tư số 106/2008/TT/BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008, Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009, Thông tư số 244/2009/TT/BTC ngày 31/12/2009
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện [12-11-2019]Sách được chia làm 2 phần. Phần 1: Các nghị định của chính phủ. Phần 2: Các thông tư, thông tư liên tịch của các Bộ, cơ quan ngang bộ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyrnf hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Đầu mục:1
Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức [11-11-2019]
Đầu mục:1
Sách gồm 2 phần. Phần 1: Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức. Phần 2: Quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
Mưu lược Mao Trach Đông : Sách tham khảo / Tiêu Thi Mỹ ; Dịch: Thanh Huyền, Văn Tân ; Thúy Lan hiệu đính [11-11-2019]Sách gồm 10 chương, có nội dung xuyên suốt theo cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Mao Trạch Đông qua đó thấy sự tài trí của ông trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, lãnh đạo Đảng...
Đầu mục:1
Văn kiện Trung ương cục Miền Nam giai đoạn 1946 - 1975. B.s.: Nguyễn Thị Hồng Phượng (ch.b.), Trịnh Thị Hương, Nông Thị Ánh Phượng Tập 5, 1953 - 9/1954 / [11-11-2019]
Đầu mục:1
Sách gồm 153 tài liệu xếp ở phần văn kiện chính và 5 tài liệu xếp ở phần phụ lục. Sách công bố các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông cáo, hiệu triệu, báo cáo, điện thư của Trung ương cục Miền Nam. Bài phát biểu, bài viết, báo cáo, điện của Phó Bí thư Trung ương cục Miền NamLee Đức Thọ, Phạm Hùng...
Văn kiện Trung ương cục Miền Nam giai đoạn 1946 - 1975. B.s.: Đinh Hữu Long (ch.b.), Nguyễn Thị Hạnh, Huỳnh Mai HoaTập 4, 1952 / [11-11-2019]Sách goomg 95 tài liệu trong đó văn kiện chính là 89 tài liệu, là các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, hiệu triệu, thông tri, thông báo, báo cáo, điện, thư của Trung ương cục miền Nam...
Đầu mục:1
Văn kiện Trung ương cục Miền Nam giai đoạn 1946 - 1975. B.s.: Phạm Thị Nhân (ch.b.), Nguyễn Đức Thắng, Đinh Kim Ngân Tập 3, 1951 / [11-11-2019]
Đầu mục:1
Sách gồm 124 tài liệu, trong đó văn kiện chính gồm 122 tài liệu, phụ lục có 2 tài liệu. Là các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, báo cáo, thông báo, thư, điện... của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương cục Miền Nam
Văn kiện Trung ương cục Miền Nam giai đoạn 1946 - 1975. B.s.: Vũ Hồng Mây (ch.b.), Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Ngọc QuýTập 2, 1950 / [11-11-2019]Sách gồm 117 tài liệu được sắp xếp theo trật tự thời gian đã tập trung phân tích sâu sắc, toàn diện diễn biến cuộc đấu tranh của quân và dân ta trên chiến trường Nam Bộ, chỉ rõ âm mưu, các hoạt động của Pháp và ngụy quyền trong việc phá hoại kế hoạch tổng phản công của ta, khẳng định sự đúng đắn của đường lối chiến tranh nhân dân do Đảng đề ra...
Đầu mục:1
Văn kiện Trung ương cục Miền Nam giai đoạn 1946 - 1975. B.s.: Trần Minh Hoàng (ch.b), Tô Thị Kim Đính, Trịnh Quang Rung Tập 1, 1946 - 1949 / [11-11-2019]
Đầu mục:1
Sách gồm 112 tài liệu, văn kiện các hội nghị Xứ ủy và tài liệu, văn kiện do Thường vụ Xứ ủy, các bài phát biểu, thư, điện của Trung ương Đảng từ năm 1946 đến năm 1949, được bố cục thành 2 phần là phần văn kiện chính và phần phụ lục.được sắp xếp theo trình tự thời gian
Nông Đức Mạnh tuyển tập : 1986 - 2011. B.s.: Hà Đăng, Đinh Hữu Long, Phạm Thị Thu Hiền...Tập 4 / [11-11-2019]Gồm các bài nói, bài viết của đồng chí Nông Đức Mạnh trong nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X (Từ tháng 4/2006 đến tháng 1/2011
Đầu mục:1