Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam. Nguyễn Thị Yên ch.b.Tập 14, Truyện cổ tích loài vật. Truyện cổ tích sinh hoạt / [30-03-2021]Giới thiệu bảng chữ tắt và nghĩa các ký hiệu. Dẫn luận truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam. Phần các truyện cổ tích về loài vật, các truyện cổ tích sinh hoạt của các dân tộc thiểu số Việt Nam
Đầu mục:1
An artist's portrait of Vo Nguyen Giap : Sách ngoại Văn / Ta Duc ; illustrated by C.David Thomas [30-03-2021]
Đầu mục:2
Nội dung cuốn sách giới thiệu những tư liệu, bài thơ, tranh ảnh, những mẩu chuyện và lời kể của gia đình được tác giả tập hợp và vẽ nên bức chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ khi chào đời đến khi tham gia cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Cuốn sách được in thành 02 cuốn: một cuốn bằng tiếng Anh và một cuốn tiếng Việt
Tài liệu địa chí tỉnh Điện Biên 87 : Triết lý nhân sinh trong văn hóa Việt Nam. Nghi lễ và quan niệm nhân sinh trong lễ cúng Sửa vía của người Thái đen ở Mường Thanh Điện Biên. Văn học dân gian Điện Biên trong mối quan hệ với Văn hóa tộc người. Điện Biên trong truyện ngắn Du An [30-03-2021]Tài liệu tập hợp các bài viết: Triết lý nhân sinh trong văn hóa Việt Nam. Nghi lễ và quan niệm nhân sinh trong lễ cúng Sửa vía của người Thái đen ở Mường Thanh Điện Biên. Văn học dân gian Điện Biên trong mối quan hệ với Văn hóa tộc người. Điện Biên trong truyện ngắn Du An
Đầu mục:1
Văn hóa thông tin Điện Biên : Ấn phẩm của Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa [30-03-2021]
Đầu mục:2
Ấn phẩm gồm một số các bài viết nổi bật: Lê Kỷ niệm 55 năm thành lập Đảng bộ tỉnh. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tạo bước chuyển biến cơ bản trong xây dựng và phát triển nền văn hóa giàu bản sắc dân tộc. Ra sức động viên nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc...
Điện Biên Phủ : Danh mục sách phương Tây, trích dịch sách phương Tây [30-03-2021]Nội dung cuốn danh mục giới thiệu tóm tắt 39 tên sách tiếng pháp, 68 tên sách tiếng Anh, các tư liệu và thư mục về chiến dich Điện Biên Phủ.
Đầu mục:1
Thơ văn Lai Châu [30-03-2021]
Đầu mục:1