Thư viện tỉnh Điện Biên phục vụ lưu động, luân chuyển sách, báo đến các Đồn Biên phòng năm 2019
Từ ngày 10/9 - ngày 13/9/2019 Thư viện tỉnh tổ chức đưa xe thư viện lưu động đa phương tiện đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Đồn Biên phòng Pa Thơm, huyện Điện Biên phục vụ lưu động, luân chuyển sách báo.