Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin Số/ký hiệu: 05/2022/BVHTTDL-TV Ngày ban hành: 04 tháng 8 năm 2022 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Thông tư này hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.
Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện
Số/ký hiệu: 02/2022/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 01 tháng 7 năm 2022 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Loại văn bản: Thông tư Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng
Quyết định ban hành Kế hoạch Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số/ký hiệu: 418/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 02/3/2022 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Loại văn bản: Quyết định Người ký: Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy
Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022
Số/ký hiệu: 774/BVHTTDL-TV Ngày ban hành: 10/3/2022 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Quốc Hùng