Ngày đăng bài: 14/06/2019 10:18
Lượt xem: 3549
Cơ cấu tổ chức

 

I. Ban giám đốc

  1. Giám đốc

 

  - Ông: Mai Thế Mạnh

  - Ngày tháng năm sinh: 12/5/1974

  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa Chuyên ngành Thông tin thư viện

  - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  - Quản lý Nhà nước: Chuyên viên chính
  - ĐT:  02153. 838. 939 - 0942.838.939
  Email:  manhvhnp@gmail.com

  2. Phó Giám đốc

  - Bà: Lê Thị Hồng Ngọc
  - Ngày tháng năm sinh: 17/10/1971
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hoá

  - Trình độ lý luận Chính trị: Trung cấp

  - ĐT: 02153.829.810 – 0912.807.602
  - Email: ngoctvdb@gmail.com

3. Phó Giám đốc

  - Bà: Nguyễn Thị Thạnh
  - Ngày tháng năm sinh: 15/11/1971
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

  - Trình độ lý luận Chính trị: Trung cấp
  - ĐT: 02153. 827.271 - 0902.275.215
  - Email: nguyenthanhphs@gmail.com

II. Phòng Hành chính - Tổng hợp:
 1
. Phó trưởng phòng phụ trách

  Bà: Đinh Thị Hồng Loan

  - Ngày tháng năm sinh: 14/8/1983
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội
  - ĐT: 02153.837.569 – 0972.234.109
  - Email: dinhloan725@gmail.com

 

 

 III. Phòng Nghiệp vụ:
   1. Trưởng phòng

  ÔngNguyễn Hồng Giang
  - Ngày tháng năm sinh: 19/8/1978
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa
  - ĐT: 02153.829.066 – 0944.525.665
  - Email: giangtvdb78@gmail.com

 

2. Phó phòng

  ÔngPhạm Đình Tuân
  - Ngày tháng năm sinh: 13/8/1980
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa
  - ĐT: 02153.829.066 – 0915.983.201
  - Email: phamtuantvdb@gmail.com

3. Phó phòng

  Ông: Trần Văn Vũ

  - Ngày tháng năm sinh: 20/10/1985
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thông tin - Thư viện
  - ĐT: 02153.829.066 – 08.88 555.298
  - Email: tranvudb@gmail.com

 

 

 

4. Phó phòng

  Lò Thị Duyên
  - Ngày tháng năm sinh: 07/05/1970
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa
  - ĐT: 02153.830265 – 01682.308.470
  - Email: duyentvdb@gmail.com