Ngày đăng bài: 06/04/2022 09:27
Lượt xem: 970
Triển khai sâu rộng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đến các cấp ủy, chính quyền
     Ngày 22/3/2022, Ban Tuyên Giáo Trung ương đã ban hành Công văn số 2613-CV/BTGTW về việc tổ chức và tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
     Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai các hoạt động phù hợp tại địa phương để phát triển phong trào đọc sách trong quần chúng nhân dân, tuyên truyền và triển khai sâu rộng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cụ thể hóa Quyết định số 1862/QĐ-TTg, ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; tăng cường đầu tư, khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực phát triển văn hóa đọc nhằm góp phần khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tiếp tục khẳng định, tôn vinh giá trị của sách, ý nghĩa văn hóa, sự cần thiết của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong đời sống tinh thần Nhân dân.
     Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy thuộc Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương; kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam mang tính chiều sâu, thiết thực, hiệu quả…
     Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Thư viện Việt Nam phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong các tổ chức thành viên của Hội.
Các cơ quan chủ quản các nhà xuất bản quan tâm chỉ đạo, bảo đảm điều kiện cho nhà xuất bản tổ chức, tham gia tích cực các hoạt động chào mừng, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống cơ quan, tổ chức, đơn vị của mình.
     Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các nhà xuất bản, đơn vị in, phát hành chủ động, tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động như hội thảo, tọa đàm, giới thiệu sách… để chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các báo, tạp chí của Trung ương và địa phương, các nền tảng xã hội, trang website của đơn vị xuất bản, in, phát hành.
     Đối với báo chí, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cần bám sát chỉ đạo, định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, thông tin tuyên truyền đậm nét, tăng cường các tin, bài viết, dung lượng các hoạt động, chương trình chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; mở các chuyên mục, giới thiệu các mô hình, tổ chức, cá nhân điển hình trong phát triển văn hóa đọc.
Việc tổ chức và tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa đọc; triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản; đặc biệt là thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2022).
Trích nguồn: vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/ATK