Ngày đăng bài: 09/08/2022 09:56
Lượt xem: 69
Vị trí, chức năng và quyền hạn

     Thư viện tỉnh Điện Biên được thành lập năm 1963 trên cơ sở chia tách từ thư viện khu vực khu tự trị Tây Bắc. Hơn 50 năm qua, đến nay thư viện đã sưu tầm, bổ sung và tàng trữ được hơn 100.000 cuốn sách các loại, phục vụ nhiều đối tượng bạn đọc khác nhau trong địa bàn tỉnh.

I. Vị trí, chức năng

-  Thư viện tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Vụ Thư viện và Thư viện Quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

-  Thư viện tỉnh có chức năng xây đựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên thông tin phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát triển văn hóa đọc, kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin cho Nhân dân trên địa bàn thông qua các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện.

  II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 11, Điều 38 và Điều 39 của Luật Thư viện ngày 21 tháng 11 năm 2019 và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

 1. Xây dựng Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn, hàng năm của Thư viện cấp tỉnh trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 2. Phối hợp với phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình ủy ban nhân dân tỉnh các Chương trình, Đề án, Kế hoạch dài hạn, trung hạn, các định hướng phát triển mạng lưới Thư viện công cộng trên địa bàn.
 3. Hướng dẫn các Thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh thực hiện quy định, định hướng, chỉ đạo về công tác Thư viện của cơ quan quản lý Nhà nước về Thư viện ở Trung ương và địa phương. Tham gia phát triển mạng lưới Thư viện, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các Thư viện và tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập Thư viện trên địa bàn.
 4. Tham gia xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thành văn, tài liệu cổ quý hiếm, bộ sưu tập có giá trị đặc biệt của địa phương; các tài nguyên thông tin xuất bản tại địa phương, viết về địa phương hoặc do Nhân dân địa phương sáng tạo.
 5. Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực Thư viện theo quy định của pháp luật.
 6. Thực hiện xã hội hóa, vận động thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, phát triển Thư viện và văn hóa đọc theo quy định của pháp luật.
 7. Đánh giá hoạt động Thư viện, nhu cầu sử dụng tài nguyên thông tin, sản phẩm và dịch vụ thông tin Thư viện của người sử dụng.
 8. Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động Thư viện; xây dựng tài nguyên thông tin số, tài nguyên thông tin mở, Thư viện số theo quy định của pháp luật.
 9. Tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Thư viện, các hoạt động của các tổ chức quốc tế về Thư viện; xây dựng và tiếp nhận các Dự án tài trợ tài nguyên thông tin, trang thiết bị Thư viện và dự án đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác Thư viện do tổ chức nước ngoài tài trợ theo quy định của pháp luật.
 10. Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Thư viện với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 11. Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 12. Lập dự toán thu, chi ngân sách hằng năm; lập kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm thuộc phạm vi quản lý theo quy định; quản lý tài chính, tài sản theo phân cấp và quy định của pháp luật.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định pháp luật.

III. Nhiệm vụ các phòng chuyên môn

   1/ Phòng Hành chính - Tổng hợp

          Ngoài trách nhiệm thực hiện các chức năng như các phòng chuyên môn, phòng hành chính - tổng hợp thực hiện những nhiệm vụ như sau:

          - Xây dựng dự thảo và tổng hợp trình Ban Giám đốc các chương trình công tác, xây dựng kế hoạch tài chính - kế toán, thống kê, báo cáo, cung ứng vật tư        cho hoạt động sự nghiệp và các hoạt động nội bộ của đơn vị, theo dõi đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác sau khi được phê duyệt.

          - Chuẩn bị nội dung, văn bản và thông báo kết luận các cuộc họp.

          - Tiếp nhận, nhân bản, phát hành các loại công văn, chịu trách nhiệm cuối cùng về thể thức văn bản trước khi trình lãnh đạo ký ban hành.

          - Quản lý con dấu, các loại hồ sơ, tài liệu, tài sản của cơ quan.

          - Đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí để duy trì mọi hoạt động của cơ quan.

          - Tham gia thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu.

          - Theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách.

          - Đại diện phát ngôn, tiếp xúc và thừa lệnh Ban Giám đốc ký một số văn bản hành chính thông thường khi Ban Giám đốc đi vắng và đã được ủy quyền.

          - Cung cấp thông tin hàng ngày, hàng tuần cho ban Giám đốc về các vấn đề đã được giải quyết.

          - Thực hiện nhiệm vụ cấp thẻ bạn đọc, xử lý giải quyết việc đề bù khi bạn đọc làm hư hỏng hoặc làm mất tài liệu của thư viện.

          - Thực hiện các nhiệm vụ thủ quỹ, thủ kho, tạp vụ, bảo vệ.

   2/ Phòng nghiệp vụ

      a. Tổ nghiệp vụ

          - Quản lý công tác nghiệp vụ trong toàn bộ hệ thống Thư viện tỉnh Điện Biên.

          - Thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu thư viện theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện.

          - Xây dựng bổ xung vốn tài liệu, chuyển dạng tài liệu, tiếp nhận xuất bản phẩm lưu chiểu, tài liệu địa chí, tài liệu biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư viện với các hình thức khác.

          - Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, quản lý mạng, quản lý, bảo trì máy tính và các trang thiết bị hiện đại khác.

          - Điểm sách, điểm báo hàng tháng.

          - Hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện trên địa bàn.

     b. Tổ phục vụ bạn đọc

          - Quản lý, bảo vệ và khai thác vốn tài liệu có trong thư viện, cung cấp các dịch vụ, đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu có ttrong hoặc ngoài thư viện thông qua phòng đọc tổng hợp, phòng đọc báo và tạp chí, phòng đọc địa chí, phòng đọc đa phương tiện và phòng mượn.

          - Khảo sát, nghiên cứu nhu cầu của độc giả.

          - Tổ chức kho sách, bảo quản, thanh lọc, phục chế tài liệu hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác trong kho sách.

    c. Tổ xây dựng phong trào cơ sở

          -  Có nhiệm vụ xây dựng kho sách luân chuyển, tổ chức luân chuyển vốn tài liệu giữa các thư viện, tủ sách trong địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, tham gia xây dựng mạng lưới thư viện, phòng đọc sách cơ sở.

          - Xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, xây dựng thư mục chuyên đề, hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về tài liệu thư viện, tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu thư viện và các hoạt động thông tin, tuyên truyền khác.