Opac-Dmd And Related Information 
  • Sách Tiếng Việt
  • 338.9597 NH121T
    Nhận thức và giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược phát triển đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 :
DDC 338.9597
Tác giả CN Vũ Văn Phúc
Nhan đề Nhận thức và giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược phát triển đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 : Sách chuyên khảo / Vũ Văn Phúc ch.b.
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2022
Mô tả vật lý 407tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày lý luận, thực tiễn xác định, tổ chức thực hiện các đột phá chiến lược về kinh tế - xã hội và xác định, nhận thức, đề xuất các định hướng giải pháp chủ yếu thực hiện các đột phá chiến lược phát triển đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
Từ khóa tự do Giải pháp
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Kinh tế
Địa chỉ TVDBKho Đọc Tại Chỗ(2): 30116044, 30116049
00000000nam#a2200000ui#4500
00173881
0021
004D27CBD94-DCE0-4383-B023-96101735BCF7
005202303300801
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045781531
039|a20230330080150|bninhtth|y20230329154810|zninhtth
041 |avie
044 |avm
082 |a338.9597|bNH121T
100 |aVũ Văn Phúc
245 |aNhận thức và giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược phát triển đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 : |bSách chuyên khảo / |cVũ Văn Phúc ch.b.
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2022
300 |a407tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bày lý luận, thực tiễn xác định, tổ chức thực hiện các đột phá chiến lược về kinh tế - xã hội và xác định, nhận thức, đề xuất các định hướng giải pháp chủ yếu thực hiện các đột phá chiến lược phát triển đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
653 |aGiải pháp
653 |aPhát triển
653 |aXã hội
653|aViệt Nam
653|aKinh tế
852|aTVDB|bKho Đọc Tại Chỗ|j(2): 30116044, 30116049
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30116049 Kho Đọc Tại Chỗ 338.9597 NH121T Sách Tiếng Việt 2
2 30116044 Kho Đọc Tại Chỗ 338.9597 NH121T Sách Tiếng Việt 1