Opac-Dmd And Related Information 
  • Sách Tiếng Việt
  • 347.597 CH312S
    Chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cấu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam :
DDC 347.597
Tác giả CN Nguyên Bích Thảo
Nhan đề Chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cấu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyên Bích Thảo ch.b.
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2022
Mô tả vật lý 499tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nghiên cứu lý luận về chính sách pháp luật tố tụng dân sự, những yêu cầu đặt ra đối với chính sách pháp luật tố tụng dân sự ở Việt Nam, kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về xây dựng chính sách pháp luật tố tụng dân sự, thực trạng chính sách pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam và đề xuất mô hình lý luận về chính sách pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Từ khóa tự do Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Cách mạng công nghiệp
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ TVDBKho Đọc Tại Chỗ(1): 30116042
00000000nam#a2200000ui#4500
00173879
0021
0047F8646C5-5C95-4CBA-A237-7286FBE459CD
005202303291447
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045781364
039|y20230329144737|zninhtth
041 |avie
044 |avm
082 |a347.597|bCH312S
100 |aNguyên Bích Thảo
245 |aChính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cấu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam : |bSách chuyên khảo / |cNguyên Bích Thảo ch.b.
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2022
300 |a499tr. ; |c24cm.
520 |aNghiên cứu lý luận về chính sách pháp luật tố tụng dân sự, những yêu cầu đặt ra đối với chính sách pháp luật tố tụng dân sự ở Việt Nam, kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về xây dựng chính sách pháp luật tố tụng dân sự, thực trạng chính sách pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam và đề xuất mô hình lý luận về chính sách pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
653 |aTố tụng dân sự
653 |aPháp luật
653 |aCách mạng công nghiệp
653|aViệt Nam
852|aTVDB|bKho Đọc Tại Chỗ|j(1): 30116042
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30116042 Kho Đọc Tại Chỗ 347.597 CH312S Sách Tiếng Việt 1