Opac-Dmd And Related Information 
  • Sách Tiếng Việt
  • 324.2597071 T103L
    Tài liệu hỏi - đáp về các nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa X
DDC 324.2597071
Nhan đề Tài liệu hỏi - đáp về các nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa X
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2008
Mô tả vật lý 40tr. ; 19cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
Tóm tắt Trình bày nội dung nghị quyết hội nghị trung ương 6, khoá 10 dưới dạng hỏi đáp về xây dựng giai cấp công dân trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức, chất lượng đảng viên, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Từ khóa tự do Văn kiện đại hội
Từ khóa tự do Tài liệu hỏi đáp
Địa chỉ TVDBKho Đọc Tại Chỗ(1): 30116039
00000000nam#a2200000ui#4500
00173876
0021
004CBCCC006-9A46-4290-B374-0BBCA2B430FD
005202303280901
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c2.500VNĐ
039|y20230328090105|zninhtth
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597071|bT103L
245 |aTài liệu hỏi - đáp về các nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa X
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2008
300 |a40tr. ; |c19cm.
500 |aĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
520 |aTrình bày nội dung nghị quyết hội nghị trung ương 6, khoá 10 dưới dạng hỏi đáp về xây dựng giai cấp công dân trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức, chất lượng đảng viên, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
653 |aVăn kiện đại hội
653 |aTài liệu hỏi đáp
852|aTVDB|bKho Đọc Tại Chỗ|j(1): 30116039
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30116039 Kho Đọc Tại Chỗ 324.2597071 T103L Sách Tiếng Việt 1