Opac-Dmd And Related Information 
  • Sách Tiếng Việt
  • 324.2597071 CH502B
    Chuẩn bị thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng /
DDC 324.2597071
Tác giả CN Nguyễn Phú Trọng
Nhan đề Chuẩn bị thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng / Nguyễn Phú Trọng
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2020
Mô tả vật lý 195tr. ; 19cm.
Tóm tắt Gồm một số bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Giới thiệu một số văn bản của Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Từ khóa tự do Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Đảng bộ cơ sở
Từ khóa tự do Đại hội Đảng bộ
Địa chỉ TVDBKho Đọc Tại Chỗ(1): 30116038
00000000nam#a2200000ui#4500
00173875
0021
004B7C66EDB-27D1-4B6C-8DFF-FA9331D4DE62
005202303280854
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045755679
039|y20230328085423|zninhtth
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597071|bCH502B
100 |aNguyễn Phú Trọng
245 |aChuẩn bị thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng / |cNguyễn Phú Trọng
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2020
300 |a195tr. ; |c19cm.
520 |aGồm một số bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Giới thiệu một số văn bản của Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
653 |aĐảng cộng sản Việt Nam
653 |aĐảng bộ cơ sở
653 |aĐại hội Đảng bộ
852|aTVDB|bKho Đọc Tại Chỗ|j(1): 30116038
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30116038 Kho Đọc Tại Chỗ 324.2597071 CH502B Sách Tiếng Việt 1