Opac-Dmd And Related Information 
  • Sách Tiếng Việt
  • 324.2597071 V115K
    Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
DDC 324.2597071
Nhan đề Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016
Mô tả vật lý 448tr. ; 19cm.
Phụ chú Đảng Cộng sản Việt Nam
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm các Văn kiện Chính trị được trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Văn kiện Đại hội XIII
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Đại hội đại biểu toàn quốc
Địa chỉ TVDBKho Đọc Tại Chỗ(1): 30116037
00000000nam#a2200000ui#4500
00173874
0021
004EBCBC6EF-F491-4D5F-A824-315015AB11CB
005202303280848
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786049802935
039|a20230328084816|bninhtth|y20230328084654|zninhtth
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597071|bV115K
245 |aVăn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia - Sự thật, |c2016
300 |a448tr. ; |c19cm.
500 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
520 |aNội dung cuốn sách gồm các Văn kiện Chính trị được trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aVăn kiện Đại hội XIII
653 |aChính trị
653|aĐại hội đại biểu toàn quốc
852|aTVDB|bKho Đọc Tại Chỗ|j(1): 30116037
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30116037 Kho Đọc Tại Chỗ 324.2597071 V115K Sách Tiếng Việt 1