Opac-Dmd And Related Information 
DDC 808.83
Nhan đề "Xác ướp thì thầm" = "" : "
Lần xuất bản ""
Thông tin xuất bản H.:Văn hoá thông tin,2012
Mô tả vật lý 254tr ; 21cm
Từ khóa tự do Truyện viễn tưởng
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Tác giả(bs) CN "
Tác giả(bs) CN Huỳnh Minh"
Tác giả(bs) CN XERM+X"Sưu tầm: Tào Nga
00000000nam a2200000 4500
00111732
0021
0041B2C5CC9-4C41-43BC-B610-E7FF13EFA969
008190613s2012 vm| vie
0091 0
020|c51.000đ
039|y20190613202057|zLibIsis
041|avie
044|avm
082|a808.83|bX101Ư
245|a"Xác ướp thì thầm" = |b"" : "
250|a""
260|aH.:|bVăn hoá thông tin,|c2012
300|a254tr ; |c21cm
502|aVL5651-5652;
653|aTruyện viễn tưởng
653|aVăn học hiện đại
700|a"
700|aHuỳnh Minh"
700|aXERM+X"Sưu tầm: Tào Nga

Không tìm thấy biểu ghi nào