Dòng Nội dung
1
Luật an toàn thông tin mạng
H.: Nxb. Hồng Đức, 2018
167tr. ; 19cm
Nội dung cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật An toàn thông tin mạng được Quốc hội khoá 13 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2015; Nghị định về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng; Nghị định quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
Đầu mục:5
2
Luật An toàn thông tin mạng
H.: Nxb.Hồng Đức, 2018
167tr ; 19cm
Nội dung cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật An toàn thông tin mạng được Quốc hội khoá 13 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2015; Nghị định về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng; Nghị định quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
3
Luật an toàn thông tin mạng
H.: Thông tin và truyền thông, 2016
57tr ; 19cm
Nội dung cuốn sách giới thiệu toàn văn Lệnh số 14/2015/L-CTN ngày 03/12/2015 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật an toàn thông tin mạng; Toàn văn Luật an toàn thông tin mạng
4
Luật an toàn thông tin mạng
H.: Thông tin và truyền thông, 2016
57tr ; 19cm
Nội dung cuốn sách giới thiệu toàn văn Lệnh số 14/2015/L-CTN ngày 03/12/2015 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật an toàn thông tin mạng; Toàn văn Luật an toàn thông tin mạng
5
Luật an toàn thông tin mạng
H.: Nxb. Thông tin và truyền thông, 2015
59tr. ; 19cm
Nội dung cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật An toàn thông tin mạng được Quốc hội khoá 13 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2015; Nghị định về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng; Nghị định quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
Đầu mục:1