Dòng Nội dung
1
100 câu hỏi đáp về biển đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam
H.: Văn hoá thông tin, 2014
198tr ; 24cm
Trần Viết Lưu
Nội dung cuốn sách gồm các phần: Những hiểu biết cần thiết về Biển Đông và quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; Một số văn bản pháp lý liên quan tới biển, đảo Việt Nam
2
100 câu hỏi đáp về biển đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam / Trần Viết Lưu
H.: Văn hoá thông tin, 2014
198tr. ; 24cm
Trần Viết Lưu
Nội dung cuốn sách gồm các phần: Những hiểu biết cần thiết về Biển Đông và quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; Một số văn bản pháp lý liên quan tới biển, đảo Việt Nam
Đầu mục:3
3
100 câu hỏi đáp về Hợp tác xã nông nghiệp
H.: Nông nghiệp, 1999
99tr ; 19cm
Vũ Ngọc Lương
4
100 câu hỏi đáp về hợp tác xã nông nghiệp
H.: Nông nghiệp, 1999
99tr ; 19cm
Vũ Ngọc Lương
5
100 câu hỏi đáp về hợp tác xã nông nghiệp
H.: Nông nghiệp, 1999
99tr ; 19cm
Vũ Ngọc Lương