Dòng Nội dung
1
"Bầy thú" trước bảng đen. Evan Hunter ; Nguyễn Nhật Tâm dịch Tập: 1 /
Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 1994
252tr.; 19cm
Hunter, Evan
Đầu mục:1
2
"Bầy thú" trước bảng đen. Evan Hunter ; Nguyễn Nhật Tâm dịch Tập: 2 /
Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 1994
252tr.; 19cm
Hunter, Evan
Đầu mục:1
3
"Bóng" : Tự truyện của một người đồng tính
H.: Văn học, 2008
338tr ; 21cm
Hoàng Nguyên
4
"Xác ướp thì thầm" = "" : "
H.: Văn hoá thông tin, 2012
254tr ; 21cm
5