Dòng Nội dung
1
Tìm hiểu nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
H.: Dân trí, 2010
31tr ; 19cm
Cuốn sách giới thiệu nội dung luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
2
Tìm hiểu nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước / Thy Anh Sưu tầm, biên soạn
H.: Lao động, 2010
31tr. ; 19cm
Tìm hiểu nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/06/2008
Đầu mục:2
3
Tìm hiểu nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước / Thy Anh Sưu tầm, biên soạn
H.: Lao động, 2008
31tr. ; 19cm
Tìm hiểu nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/06/2008
Đầu mục:3