Dòng Nội dung
1
C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toàn tập. Tập 50
H. : Chính trị Quốc gia, 2001
989tr. ; 22cm.
Gồm các tác phẩm của Mác và Ăng-ghen, đề cập tới quá trình lưu thông của tư bản, những hoạt động chính luận của Ăng-ghen về các vấn đề đối ngoại và một số bức thư phản ánh những hoạt động lí luận, thực tiễn của hai ông trong điều kiện phức tạp về chính trị những năm 50, về thời kì lịch sử của chủ nghĩa Mác, phong trào công nhân thế giới...
Đầu mục:1
2
Chế Lan Viên toàn tập / Chế Lan Viên; Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn
H.: Văn học, 2002
737tr ; 21cm
Chế Lan Viên
Đầu mục:1
3
4
Chế Lan Viên toàn tập. Chế Lan Viên ; Vũ Thị Thường sưu tầm, b.s. Tập: 1 /
H.: Văn học, 2002
684tr. ; 21cm
Chế Lan Viên
Đầu mục:2
5
Chế Lan Viên toàn tập. Chế Lan Viên ; Vũ Thị Thường sưu tầm, b.s. Tập: 2 /
H.: Văn học, 2002
737tr. ; 21cm
Chế Lan Viên
Đầu mục:2