Dòng Nội dung
1
100 bài thơ chọn lọc thế kỷ 20
H.: Hội nhà văn, 2007
331tr ; 20cm
2
100 bài thơ chọn lọc thế kỷ 20
H.: Hội nhà văn, 2007
331tr ; 21cm
3
100 bài thơ chọn lọc thế kỷ 20 / Gia Dũng b.s., tuyển chọn
H.: Hội nhà văn, 2007
331tr. ; 20cm
Đầu mục:10
4
120 bài thơ hay về Bác Hồ
H.: Thanh niên, 2010
255tr ; 21cm
5