Dòng Nội dung
1
119 câu hỏi về Luật Đất đai năm 2003
H.: Tư pháp, 2004
251tr ; 21cm
Thy Anh
Nội dung cuốn sách gồm 119 câu hỏi về các nội dung và quy định của Luật Đất đai sửa đổi năm 2003
2
119 câu hỏi về Luật Đất đai năm 2003
H.: Tư pháp, 2004
251tr ; 21cm
Thy Anh
Nội dung cuốn sách gồm 119 câu hỏi về các nội dung và quy định của Luật Đất đai sửa đổi năm 2003
3
119 câu hỏi về Luật đất đai năm 2003 / Thy Anh
H.: Tư pháp, 2004
251tr. ; 21cm
Thy Anh
Nội dung cuốn sách gồm 119 câu hỏi về các nội dung và quy định của Luật Đất đai sửa đổi năm 2003
Đầu mục:5
4
Cá nhân và quyền nhân thân trong Bộ Luật dân sự / Thy Anh b.s.
H.: Lao động, 2008
215tr. ; 19cm
Thy Anh
Nội dung cuốn sách giới thiệu một số quy định pháp luật về quyền cá nhân, quyền nhân thân trong Bộ Luật dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đầu mục:12
5
Các quy định mới phục vụ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường / Thy Anh b.s.
H.: Lao động, 2008
663tr. ; 27cm
Thy Anh
Nội dung cuốn sách gồm các phần: Những quy định chung phục vụ hoạt động của doanh nghiệp. Một số chính sách phát triển hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước đối với doanh nghiệp
Đầu mục:6