Ngày đăng bài: 09/07/2021 14:57
Lượt xem: 18778
V/v hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực thư viện
Số/ký hiệu: 2371/BVHTTDL-TV
Ngày ban hành: 06/07/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Phạm Quốc Hùng

 

 

 

Để chuẩn bị kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng của địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu sách, báo, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương; thực hiện các đề án, chương trình công tác của Chính phủ, của ngành; tạo điều kiện, bố trí kinh phí và các nguồn lực khác để thực hiện tốt các nhiệm vụ triển khai trong năm.

Nhận xét