Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI, năm 2019
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc Tổ chức ngày Sách Việt Nam lần thứ VI năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thư viện tỉnh tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm sách, ảnh, tư liệu từ ngày 20/4 đến ngày 27/4/2019.
Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI, năm 2019
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc Tổ chức ngày Sách Việt Nam lần thứ VI năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thư viện tỉnh tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm sách, ảnh, tư liệu từ ngày 20/4 đến ngày 27/4/2019.