Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 16380
Nghiệm thu cơ sở Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Thực thi quyền tác giả và quyền liên quan trong hoạt động thông tin – thư viện ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”
Thực hiện Hợp đồng số 14/HĐNCKH-KHCNMT ngày 04/01/2013 giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) và Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao cho TVQG chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Bộ, ngày 9/12/2014, TVQG đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Thực thi quyền tác giả và quyền liên quan trong hoạt động thông tin – thư viện ở Việt Nam: T

Trong công tác thông tin - thư viện tại Việt Nam, có rất nhiều hoạt động liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan, từ việc tạo lập nguồn lực thông tin, biên soạn các sản phẩm thông tin cho

Thông báo