Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 14303
Hệ thống thư viện cấp huyện thực trạng và giải pháp
Trong công cuộc đổi mới hiện nay theo quan niệm của Đảng và nhà nước Huyện là địa bàn kết hợp công nghiệp với nông nghiệp, nông dân với công nhân, kinh tế tập thể và các thành phần kinh tế khác. Huyện là trọng điểm để tiến hành xây dựng nền kinh tế mới, con người mới ở nông thôn.

 Đối với nước ta một nước đang phát triển, để thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước làm cho dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh chúng ta không thể xem nhẹ vai trò của sách báo và thư viện. Tri thức đã trở thành m

Thông báo