Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 8099
Ban hành Thông tư quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện
Ngày 08/12, Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện, gồm 3 Chương và 16 Điều, áp dụng đối với các thư viện hoạt động bằng ngân sách nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia thành lập và quản lý thư viện.

Theo Thông tư, việc tổ chức và thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện phải bảo đảm các yêu cầu: Theo đúng quy định của pháp luật về thư viện; quy tắc, quy trình của nghiệp vụ thư viện; đáp ứng và phục vụ cho việc thực hiện chức năng, n

Thông báo