Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 23959
Ngành thư viện việt nam không ngừng chăm lo cho văn hóa đọc của nhân dân "Nhân 10 năm thực hiện chỉ thị 42-ct/tw “về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản”
TTTĐ-Nhằm đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng của hoạt động xuất bản ở nước ta, đồng thời tạo ra một sự chuyển biến thực sự về chất của hoạt động xuất bản, in, phát hành sách trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN, đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao về đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân, ngày 25 tháng 8 năm 2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 42-CT/ TW “Về nâ

Có thể nói Chỉ thị ra đời rất kịp thời, là động lực quan trọng nhằm cụ thể hoá những quan điểm của Đảng ta về lĩnh vực xuất bản như một vũ khí tư tưởng của Đảng trong cuộc đấu tranh giai cấp, vì một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chỉ thị 42 cũng có những tá

Thông báo