Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 322487
Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI, năm 2019
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc Tổ chức ngày Sách Việt Nam lần thứ VI năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thư viện tỉnh tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm sách, ảnh, tư liệu từ ngày 20/4 đến ngày 27/4/2019.

     Với mục đích tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam. Tiếp tục kế thừa, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, tôn vinh giá trị của sách và văn hóa