Ngày đăng bài: 14/02/2023 15:44
Lượt xem: 580
Thư viện tỉnh Điện Biên thanh lọc tài nguyên thông tin

     Căn cứ Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 05 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.

     Từ ngày 13 -17/02/2023, Thư viện tỉnh tiến hành thanh lọc đưa ra khỏi kho những tài nguyên thông tin không phù hợp với diện phục vụ của thư viện, thừa bản, lạc hậu về nội dung, bị hư hỏng không thể phục hồi, bị mất trong quá trình phục vụ để chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc thực hiện thanh lý tài sản. Các tài liệu được thanh lọc gồm tài liệu in, tài liệu viết tay, tài liệu nghe, nhìn, tài liệu số, tài liệu vi dạng gồm vi phim, vi phiếu, tài liệu đặc biệt cho người khuyết tật và tài liệu, dữ liệu khác. Quá trình thanh lọc tài nguyên thông tin trên nguyên tắc thanh lọc tài nguyên thông tin phải được thực hiện định kỳ, gắn với hoạt động phát triển tài nguyên thông tin; Tài nguyên thông tin được phép thanh lọc khi có một trong các tiêu chí theo quy định của pháp luật; Số lượng tài nguyên thông tin được phép thanh lọc trong 01 lần không quá 10% tổng số tài nguyên thông tin trong thư viện.

     Việc thanh lọc tài nguyên thông tin với mục đích: Nâng cao chất lượng tài nguyên thông tin, giảm bớt thời gian tìm kiếm trong phục vụ người sử dụng; Tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng tiếp cận và khai thác tài nguyên thông tin của thư viện; Tiết kiệm chi phí cho công tác tổ chức kho, bảo quản tài nguyên thông tin và tận dụng giá trị sử dụng của tài nguyên thông tin của thư viện.

Phạm Tuân