Ngày đăng bài: 22/12/2022 10:24
Lượt xem: 566
Bàn giao sách và thiết bị hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã khu vực III thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

         Ngày 15/12/2022  tại Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức bàn giao sách và thiết bị hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã khu vực III thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. 

          Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là nhiệm vụ nằm trong Dự án số 6, Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.

          Căn cứ Kế hoạch số 2674/KH-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Thư viện tỉnh phối hợp với các Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện lựa chọn các xã khu vực III và danh mục sách, thiết bị để hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.      

        Trên cơ sở đề xuất, đăng ký nhu cầu thụ hưởng của Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố Điện Biên Phủ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp, phê duyệt danh sách các xã thụ hưởng và danh mục sách, thiết bị hỗ trợ và tiến hành chuẩn bị sách và thiết bị theo danh mục đã được phê duyệt. Giao Thư viện tỉnh là đơn vị làm đầu mối liên lạc, trao đổi với đơn vị được thụ hưởng để thực hiện việc bàn giao.

        Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ sách và thiết bị đã được bàn giao đầy đủ cho 42 xã khu vực III thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội  vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

Hồng Loan