Ngày đăng bài: 20/03/2021 21:05
Lượt xem: 789
Thư viện tỉnh triển khai Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

      Đầu năm 2021 đại dịch covid -19 có nhiều diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động của Thư viện đặc biệt là hoạt động phục vụ bạn đọc, phục vụ lưu động và luân chuyển sách.

     Thư viện tỉnh đã nghiêm túc thực hiện triển khai đầy đủ các văn bản, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, ngành về phòng chống dịch bệnh covid 19 tới toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch covid - 19  và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương… Tích cực thông tin, tuyên truyền và phổ biến đến bạn đọc về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 qua công tác phục vụ tại Thư viện, trên trang thông tin điện tử của đơn vị…

     Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể ở đơn vị, Thư viện tỉnh Điện Biên đã xây dựng phương án làm việc, phục vụ bạn đọc phù hợp với đặc điểm của đơn vị, đảm bảo an toàn cho viên chức, người lao động và bạn đọc: Bố trí viên chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: Tập trung xử lý sách tại kho địa chí, chuyển đổi dữ liệu  truyền thống sang dữ liệu số thông qua phần mềm kipos; tổ chức hồi cố sách, sắp xếp kho sách theo đúng môn loại,  chủ đề để  phục vụ nhu cầu tìm sách, báo, tài liệu, thông tin cho bạn đọc. 

 

     Ngay sau khi dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, Thực hiện Công văn số 543/UBND-KGVX, ngày 03/3/2021 của  Ủy ban    nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Thư viện tỉnh đã tổ chức mở cửa trở lại để phục vụ bạn đọc. Đồng thời nghiêm túc  thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho viên chức và người lao động và bạn đọc đến thư viện. Thực hiện công tác vận động làm thẻ tập thể và cho mượn sách tập thể tại các trường học từ cấp Tiểu học đến THPT trên địa bàn Thành Phố Điện Biên Phủ./.

Phạm Thanh

Thông báo