Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 14309
Thực hiện công tác xây dựng và phát triển thư viện, tủ sách đồn biên phòng Nâng cao Văn hoá đọc cho đồng bào và chiến sỹ khu vực vùng cao Biên giới
Thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước về nâng cao đời sống Văn hoá cho cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng đặc biệt là đối với đồng bào thiểu số, đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng biên giới nước ta, luôn là một nhiệm vụ vừa mang tính chiến lược lâu dài vừa là nhiệm vụ cấp bách. Xây dựng đời sống Văn hoá đưa Văn hoá về cơ sở trong đó có phong trào xây dựng các mô hình phục vụ sách báo là một

       Ngày 16/7/1993 Bộ Văn hoá Thông tin nay là bộ VHTT&DL và Bộ tư lệnh Biên phòng đã ký kết Chương trình phối hợp số 2051 nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động Văn hoá thông tin ở miền núi, Biên giới, vùn

Thông báo