Ngày đăng bài: 25/11/2021 11:39
Lượt xem: 2877
Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Hôm nay, ngày 24 tháng 11 năm 2021, tại Hội trường Diên Hồng (tòa nhà Quốc Hội), đã diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong công tác văn hóa, văn nghệ.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự: Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên BCH Trung ương Đảng, đại diện các Ban, Bộ, ngành, MTTQ, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị nghề nghiệp, đại diện các Hội, Liên hiệp hội văn hóa, nghệ thuật trung ương, các nhà văn hóa, các trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu.

     Hội nghị được kết nối trực tuyến 63 tỉnh, thành. Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Toàn cảnh Hội nghị

     Với hơn 150 tham luận của các chuyên gia, nhà quản lý, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học… khẳng định rõ hơn vai trò "soi đường cho quốc dân đi" của văn hóa, đồng thời các tham luận cũng hiến kế định hướng phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

     Hội nghị cũng là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

     Trước đó, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi": Tại triển lãm lần này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trưng bày 320 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu, 123 tài liệu, hiện vật quý hiếm với các nội dung về văn hóa Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; Văn hóa Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước, Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc.

Trích nguồn: http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/ATK