Ngày đăng bài: 25/11/2021 11:11
Lượt xem: 2200
Khai mạc Triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc

     Chiều 16/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL đã tổ chức Khai mạc Triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

     Phát biểu khai mạc Triển lãm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất đã luôn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước. Bác khẳng định: "Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo, phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật cũng như công cụ sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng toàn bộ sáng tạo phát minh đó là văn hóa". Và cách đây 75 năm về trước, tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Bác tiếp tục khẳng định "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

     Triển lãm giới thiệu 320 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu, 123 tài liệu, hiện vật quý hiếm với sáu nội dung chuyên để theo dòng chảy văn hóa từ truyền thống tới hiện đại: văn hóa Việt Nam từ trước năm 1930; những sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa; sự nghiệp phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước, trong đó đặc biệt là Bản Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943;… đến việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong những năm vừa qua.

     Triển lãm lựa chọn trưng bày những hình ảnh, hiện vật, tài liệu, thư, bản thảo, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật, với các văn nghệ sĩ, nhà trí thức, nhà khoa học Việt Nam, như: Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ văn hóa, ngày 28-2-1957; sách “Con người xã hội chủ nghĩa” xuất bản năm 1961...

     Triển lãm được tổ chức trong 10 ngày từ ngày 16-27/11/2021 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, trưng bày trực tuyến trên website: http://trienlamvhnt.vn của Trung tâm từ ngày 16/11-31/12/2021.

Trích nguồn: http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/ATK