Ngày đăng bài: 04/08/2021 08:38
Lượt xem: 1612
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 3471/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 5 năm 2021 về việc tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, ngày 02 tháng 8 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 2223/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025.

     Kế hoạch được xây dựng nhằm xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025 trên tinh thần kế thừa những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Đề án của giai đoạn 2017-2020, bổ sung các nội dung mới phù hợp với tình hình thực tiễn và xu thế phát triển của xã hội. Gắn việc phát triển văn hóa đọc với các Chương trình, Đề án, Dự án trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có liên quan và gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Việc triển khai Kế hoạch dựa trên việc phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành có liên quan trên tinh thần huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của các cơ quan, đơn vị cùng chung tay phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ảnh: Bạn đọc với triển lãm sách ( Nguồn : Thư viện Tp. Cần Thơ)

     Dự kiến trong giai đoạn 2021-2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung vào 07 nhóm nhiệm vụ lớn nhằm triển khai thực hiện Đề án bao gồm: (1) Hoàn thiện thể chế rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý trong việc xây dựng môi trường đọc thuận lợi; (2) Xây dựng mô hình phát triển văn hóa đọc theo hướng nhân rộng các mô hình triển khai thí điểm trong giai đoạn trước, phát triển các mô hình trong những thiết chế văn hóa, phát triển văn hóa đọc cho từng nhóm đối tượng, xây dựng mô hình phát triển văn hóa đọc trong gia đình; (3) Biên soạn tài liệu; tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phát triển văn hóa đọc; (4) Tuyên truyền phát triển văn hóa đọc thông qua các hoạt động: cuộc thi đại sứ văn hóa đọc, giới thiệu sách trực tuyến, xét tặng giải thưởng văn hóa đọc cùng những hoạt động tuyên truyền văn hóa đọc khác; (5) Xã hội hóa, vận động tài trợ; (6) Hợp tác quốc tế trong phát triển văn hóa đọc. (7) Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện.

     Nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025 (kèm theo Quyết định số 2223/QĐ-BVHTTDL).

Trích nguồnLê Tùng Sơn - http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/

Thông báo