Ngày đăng bài: 30/07/2021 15:15
Lượt xem: 1648
Chuẩn hóa quy trình hoạt động và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện

     Ngày 23  tháng 7 năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản số 2613/BVHTTDL-TV gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL) các tỉnh/thành chỉ đạo việc chuẩn hóa quy trình hoạt động và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện.

     Theo đó, thực hiện Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch (Quyết định số 1992/QĐ-TTg), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế-kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện quy định tại Phụ lục ban hành theo Quyết định số 1992/QĐ-TTg .

     Theo hướng dẫn tại văn bản trên, các Sở VHTTDL các tỉnh/thành cần chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn rà soát, chuẩn hóa quy trình hoạt động, cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện trên tinh thần bảo đảm về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành; chỉ đạo Thư viện cấp tỉnh nghiên cứu, áp dụng định mức kinh tế-kỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành trong việc triển khai các dịch vụ công thuộc lĩnh vực thư viện cho Hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn, tham mưu đề xuất với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh định mức kinh tế- kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động thư viện tại địa phương.

Ảnh: Tổ chức hoạt động cho thiếu nhi tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp

     Các Sở VHTTDL sẽ có báo cáo định kỳ hằng năm về việc chuẩn hóa quy trình hoạt động và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện của Hệ thống thư viện công cộng gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Danh mục các Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế-kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện đã được ban hành gồm có:

1. Quyết định số 4763/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2019 ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động cung cấp thông tin, tài liệu tại thư viện, phục vụ lưu động ngoài thư viện, phục vụ người khuyết tật.

2. Quyết định số 4831/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2019 ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động xử lý kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu, bộ máy tra cứu các loại tài liệu tại các thư viện công lập.

3. Quyết định số 2113/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 7 năm 2021 ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động bảo quản, sưu tầm, phục chế tài nguyên thông tin trong thư viện công lập.

4. Quyết định số 2114/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 7 năm 2021 ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động hỗ trợ, tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu.

5. Quyết định số 2124/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 7 năm 2021 ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tư liệu thư viện phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn trong nước và quốc tế.

Trích nguồn: Lê Tùng Sơn - http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/

Thông báo